گزارش تصویری

جلسه با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل و ریاست دانشکده بهداشت این دانشگاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان ، طی جلسه برگزار شده میان معاون آموزش و استاندارد سازی به همراه رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان ، با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل و ریاست دانشکده بهداشت این دانشگاه ، مقرر گردید این اداره کل بعنوان همکار اصلی در دومین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی "مقابله با ریزگردها "مشارکت داشته باشند. این سمینار در مهرماه سالجاری در دانشگاه علوم پزشکی زابل برگزار می شود و هدف از این همکاری،  ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد و استفاده از نظرات و پیشنهادات متخصصان و صاحب نظران در خصوص تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مورد نظر اداره کل می باشد.

جلسه با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل و ریاست دانشکده بهداشت این دانشگاه
1400/4/28 دوشنبه