گزارش تصویری

پاسخگویی برخط (حضور در سامد) مدیران استان سیستان و بلوچستان

دکترمجید محبی مدیرکل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

1399/12/06
 9:00 الی 11:00

 تعداد تماس : 4 نفر
قابل رسیدگی:1 مورد

موضوعات مهم:
سوال در خصوص استخدامی در اداره مربوطه

دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان

 پاسخگویی برخط (حضور در سامد) مدیران استان سیستان و بلوچستان
1399/12/10 یکشنبه