گزارش تصویری

تشکیل کمیته علائم و کنترل کالا

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: در طی روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ 23و 24/12/95 جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور بررسی و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی شرکت تعاونی 630 فرآورده های لبنی پاکشیر تفتان، واحد تولیدی غلام محمد شه بخش و شرکت تفتان بتن 4711 برتر نیمروز تشکیل گردید و با صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت واحدهای مذکور برای فرآورده های مشروحه ذیل موافقت گردید : شرکت تعاونی 630 فرآورده های لبنی پاکشیر تفتان جهت فرآورده ماست پرچرب با نام تجارتی تاجک     واحد تولیدی غلام محمد شه بخش جهت فرآورده سنگدانه مورد مصرف در بتن با ویژگی سنگدانه درشت   شرکت تفتان بتن 4711 برتر نیمروز جهت فرآورده های بتن آماده  

تشکیل کمیته علائم وکنترل کالا 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: در طی روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ 23و 24/12/95 جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور بررسی و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی شرکت تعاونی 630 فرآورده های لبنی پاکشیر تفتان، واحد تولیدی غلام محمد شه بخش و شرکت تفتان بتن 4711 برتر نیمروز تشکیل گردید و با صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت واحدهای مذکور برای فرآورده های مشروحه ذیل موافقت گردید :

  1. شرکت تعاونی 630 فرآورده های لبنی پاکشیر تفتان جهت فرآورده ماست پرچرب با نام تجارتی تاجک    
  2. واحد تولیدی غلام محمد شه بخش جهت فرآورده سنگدانه مورد مصرف در بتن با ویژگی سنگدانه درشت  
  3. شرکت تفتان بتن 4711 برتر نیمروز جهت فرآورده های بتن آماده  

تشکیل کمیته علائم و کنترل کالا
1395/12/28 شنبه