گزارش تصویری

اعلام جرم برعلیه 7 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها ( طلافروشان)  

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بر علیه 7 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زاهدان بدلیل کم فروشی و عرضه مصنوعات با عیار پائین تر از حدود رواداری استاندارد، اعلام جرم و به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قانونی معرفی شدند. آقای عاقلی مدیرکل استاندارد گفت که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پائین تر استاندارد نسبت به نمونه برداری و آزمون نمونه مصنوعات فلزات گرانبهای  مراکز عرضه اقدام و باعنایت به اینکه در آزمون نمونه های اخیر تعداد 7 نمونه عیار آنها پائین تر از حدود مجاز تعیین شده در استاندارد مربوطه بود نسبت به معرفی و اعلام جرم برعلیه مراکز مذکور بدلیل عرضه و فروش مصنوعات با عیار پائین تر از استاندارد و کم فروشی اعلام جرم گردید. 

اعلام جرم برعلیه 7 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها ( طلافروشان)  

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بر علیه 7 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زاهدان بدلیل کم فروشی و عرضه مصنوعات با عیار پائین تر از حدود رواداری استاندارد، اعلام جرم و به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قانونی معرفی شدند. آقای عاقلی مدیرکل استاندارد گفت که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پائین تر استاندارد نسبت به نمونه برداری و آزمون نمونه مصنوعات فلزات گرانبهای  مراکز عرضه اقدام و باعنایت به اینکه در آزمون نمونه های اخیر تعداد 7 نمونه عیار آنها پائین تر از حدود مجاز تعیین شده در استاندارد مربوطه بود نسبت به معرفی و اعلام جرم برعلیه مراکز مذکور بدلیل عرضه و فروش مصنوعات با عیار پائین تر از استاندارد و کم فروشی اعلام جرم گردید. 

اعلام جرم برعلیه 7 واحد عرضه کننده مصنوعات فلزات گرانبها ( طلافروشان)  
1395/10/2 پنجشنبه