گزارش تصویری

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان سراوان

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان سراوان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی شش ماهه اول سال 95 از 54 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان سراوان بازسی و نمونه برداری گردد که در اجرای این طرح تعداد 54 مورد بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبها و تعداد54 مورد نمونه برداری و تاکنون تعداد 56 مصنوع مورد آزمون قرار گرفتند که از این تعداد 54 نمونه « 5/96 درصد» با استاندارد ملی مربوطه مطابق داشته و تعداد 2 نمونه دارای نقص جزئی «5/3 درصد» مشاهده گردیده است. که با عنایت به نوع نقص و نتایج بدست آمده طبق مقررات تذکرات و اخطارهای لازم جهت برطرف نمودن نواقص به عرضه کنندگان داده شده است.

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان سراوان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی شش ماهه اول سال 95 از 54 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان سراوان بازسی و نمونه برداری گردد که در اجرای این طرح تعداد 54 مورد بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبها و تعداد54 مورد نمونه برداری و تاکنون تعداد 56 مصنوع مورد آزمون قرار گرفتند که از این تعداد 54 نمونه « 5/96 درصد» با استاندارد ملی مربوطه مطابق داشته و تعداد 2 نمونه دارای نقص جزئی «5/3 درصد» مشاهده گردیده است. که با عنایت به نوع نقص و نتایج بدست آمده طبق مقررات تذکرات و اخطارهای لازم جهت برطرف نمودن نواقص به عرضه کنندگان داده شده است.
 
 

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان سراوان
1395/8/4 سه‌شنبه