گزارش تصویری

بخشنامه الحاقی روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تأییدیه مراکز آموزشی همکار

بخشنامه الحاقی روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تأییدیه مراکز آموزشی همکار
در زمینه مراکز آموزشی متقاضی برگزاري آموزش هاي الکترونیکی
قوانین و مقررات مرتبط:
استاندارد ملی شماره ) 10000آموزش الکترونیکی- ویژگیها (
تعاریف:
الف- آموزش الکترونیکی: آموزشی است که یادگیري در آن عمدتاً در فضاي الکترونیکی به صورت برخط/ غیربرخط و با استفاده از
رسانه هاي الکترونیکی به صورت همزمان و غیرهمزمان و تعاملی یا غیرتعاملی انجام می پذیرد.
ب- سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی: سامانه مدون براي تأمین محیط یادگیري در بستر فناوري اطلاعات است که کلیه
فرآیندهاي اطلاع رسانی، اداري، آموزش و یادگیري، ارزیابی و نظارت و نظرسنجی در آن در فضاي الکترونیکی پیش بینی شده است.
ج- مدیرآموزش الکترونیکی: فردي است که مسئولیت نظارت، ارزیابی محتواي الکترونیکی از نظر اثربخشی، کیفیت دوره و نظارت
بر مدرسان دوره هاي الکترونیکی و حفاظت از حقوق مادي و معنوي محتواي دوره ها و سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی مرکز
آموزشی را برعهده دارد.
د- وظایف مدیرآموزش الکترونیکی مرکز:
- توانایی نظارت و ارزیابی بر محتواي الکترونیکی اثر بخش؛
- توانایی مدیریت بر فرآیندهاي تولید محتوا؛
- توانایی ارزیابی کیفیت دوره هاي یادگیري الکترونیکی؛
- توانایی مدیریت مربیان دوره هاي الکترونیکی؛
- تعامل با اداره کل استاندارد استان و اجراي ضوابط ، قوانین و چارچوب هاي اعلامی سازمان درحوزه آموزش هاي الکترونیکی؛
- نظارت برحسن اجراي کلیه امور مرکز آموزشی درحوزه ارائه آموزش هاي الکترونیکی؛
- حفاظت از حقوق مادي ومعنوي محتواي علمی و الکترونیکی و سامانه مدیریت یادگیري اختصاصی مرکز آموزشی؛
د- پشتیبان فنی و آموزشی: فردي که مطابق این بخشنامه توانایی به کارگیري سیستم یادگیري الکترونیکی و استفاده از ابزارهاي
آن درجهت برنامه ریزي، ثبت نام، اجراي دوره، پشتیبانی فنی و آموزشی از فراگیران و مدرسان و رفع هرگونه اشکال فنی درسامانه
یادگیري الکترونیکی را دارد.
ه- وظایف پشتیبان فنی و آموزشی:
- توانایی به کارگیري سیستم یادگیري الکترونیکی دوره؛
- توانایی استفاده از ابزارهاي یادگیري الکترونیکی در آموزش الکترونیکی؛
- برنامه ریزي و ثبت تقویم آموزشی در پایگاه اینترنتی مرکز؛
- تنظیم و ارائه راهنماي استفاده از آموزش هاي الکترونیکی در وب سایت مرکز آموزشی؛
- توانایی طراحی مکانیزم هاي مؤثر جهت تضمین موفقیت کارآموزان در دوره هاي الکترونیکی؛
- توانایی تدوین و بهره گیري از چارچوب هاي یادگیري الکترونیکی؛
- پشتیبانی از مدرسان، فراگیران و ارائه گزارش دوره هاي الکترونیکی؛
- رفع اشکالات فنی اتصال کاربران به سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی از لحاظ ارتباط شبکه و نرم افزارهاي موردنیاز کاربر؛
- بررسی و رفع مشکلات فراگیران و مدرسان دوره هاي آموزشی الکترونیکی؛
- ارائه گزارش هاي الکترونیکی و پاسخگویی به اداره کل؛
موارد الزامی:
.1مرکز آموزشی متقاضی برگزاري دوره هاي الکترونیکی، باید سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی با امکانات و شرایط کلی مندرج در
فرم پیوست شماره ) 1مشخصات کلی سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکـی ) ( (LMSرا فـراهم نمـوده و شـرایط تولیـد محتـواي
آموزشی را بر اساس مندرجات پیوست شماره ) 2شرایط ساخت محتواي درسی( را فراهم نماید.
.2به منظور راحتی و تسریع در دسترسی کاربران به سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی، مرکـز آموزشـی متقاضـی بایـد زیرسـاخت
مناسب شبکه )پهناي باند( براي استقرار این سامانه را در اختیار داشته و با توجه به تعداد فراگیر در هر دوره در صورت نیاز نسـبت
به افزایش پهناي باند خود اقدام نماید )ارائه قرارداد سرور و پهناي باند(.
یادآوري -1درصورتی که مرکز متقاضی به صورت مستقل امکانات سرور و پهناي باند را در اختیاردارد، مکلف به ارائه مسـتندات مکتـوب
در این زمینه است و احتساب آن براساس ارزیابی تیم ارزیابی و تأیید کمیته استانی انجام می پذیرد.
یادآوري -2سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی مرکز حداقل می بایست توان پوشش 50نفر آموزش گیرنـده را فـراهم نمایـد. لازم بـه
ذکر است که در دوره هاي onlineحداکثر تعـداد فراگیـر مجـاز جهـت شـرکت در دوره، 40نفـر تعیـین مـی گـردد و در دوره هـاي
offlineحداکثر تعداد فراگیر 100نفر تعیین می گردد.
.3مستندات داشتن یک مدیر آموزش الکترونیکی که به صورت تمام وقت در مرکز آموزشی )شامل سوابق کاري، تصویر آخرین مدرك
تحصیلی و ارائه لیست بیمه/ قرارداد خریدخدمت(
یادآوري- مدیرعامل مرکز آموزشی همکار درصورتی که توان اجراي وظایف مندرج در بند "د" را داشته، می تواند مسئولیت ایـن حـوزه
را انجام دهد و در غیر اینصورت نیاز به جذب فرد مورد نظر است.
.4مسـتندات مربـوط بـه الـزام حضـور یـک نفـر کارشـناس پشـتیبانی فنـی و آموزشـی بـه صـورت تمـام وقـت در مرکـز آموزشـی
)شامل سوابق کاري، تصویر آخرین مدرك تحصیلی و ارائه لیست بیمه/ قرارداد خریدخدمت(
یادآوري -1اولویت کارشناس پشتیبان فنی و آموزشی با دارندگان مدرك تحصیلی مدیریت آموزشی، تکنولوژي آموزشی و کـامپیوتر کـه
دوره آموزشی استاندارد ملی شماره 10000را گذرانده است.
یادآوري -2کارشناس رسمی استاندارد مرکز آموزشی نیز می تواند با توجه به سوابق آموزشی خود در مرکز آموزشی و بعـد از طـی دوره
آموزشی استاندارد ملی شماره ،10000وظایف پشتیبان فنی و آموزشی) مندرج در بند "ه" ( را انجام دهد.
یادآوري -3مدیر مرکز آموزشی/ مدیر آموزش الکترونیکی، کارشناس پشتیبانی فنی و آموزشی/ کارشناس رسمی اسـتاندارد مرکـز ملـزم
به گذراندن دوره آموزشی استاندارد ملی 10000و ارائه گواهینامه آن هستند.
.5تأمین حداقل 15مترمربع فضا جهت استقرار تجهیزات تولید محتوا و پشتیبانی فنی وآموزشی؛
یادآوري- با توجه به این مهم که مراکز آموزشی همکار داراي حداقل 60متر فضاي آموزشی و اداري )شامل حداقل دوکلاس مجهـز بـه
تجهیزات کمک آموزشی( هستند، لذا مراکز آموزشی متقاضی برگزاري آموزش هاي الکترونیکی، مـی بایسـت حـداقل 15متـر مربـع از
فضاي فوق را براي استقرار تجهیزات تولید محتوا و پشتیبانی آموزش الکترونیکی تخصیص دهند. لازم به ذکر اسـت کـه فضـاي مـذکور
باید مجهز به تخته وایت برد هوشمند، دوربین و امکانات رایانه اي و چندرسانه اي و تجهیـزات صـوتی جهـت تهیـه محتـواي آموزشـی
گردد.
شرح اقدامات:
-1مرکز متقاضی برگزاري آموزش هاي الکترونیکی پس از تکمیل فرم خوداظهاري و چـک لیسـت کنتـرل مـدارك مراکـز متقاضـی
برگزاري دوره هاي الکترونیکی ) پیوست شماره ( 3نسبت به ارائه درخواست خود به همراه لـوح فشـرده مسـتندات بـه اداره کـل
استاندارد استان اقدام می نماید.
-2اداره کل موظف است پس از حصول اطمینان از کامل بودن مدارك نسبت به تکمیل صـفحه 3از ) 3سـتون مربوطـه ( نمـوده و
قبل از طرح مدارك در کمیته استانی، پیوست شماره 3را به انضمام تصویري از کلیه مدارك را به صـورت الکترونیکـی بـه دفتـر
آموزش ارسال نماید. دفتر آموزش موظف است در صورت وجود نواقص در مـدارك ارسـالی ، حـداکثر ظـرف مـدت 7روز کـاري
نسبت به اعلام نواقص به اداره کل اقدام نماید. درغیراینصورت موضوع قابل طرح در کمیته استانی خواهد بود.
یادآوري- در زمان تمدید یا افزایش دامنه فعالیت مراکز آموزشی، مجدداً باید تمـام مسـتندات برگـزاري آمـوزش هـاي الکترونیکـی
توسط مرکز ارائه و پس از بررسی اداره کل ) قبل از طرح در کمیته ( جهت بررسی نهایی مستندات به دفتر آموزش ارسـال و نهایتـاً
در کمیته استانی بررسی و تأیید گردد.
-3دفترآموزش پس از بررسی مستندات درصورت کامل بودن، اجازه طرح مدارك در کمیته استانی را صـادر مـی نمایـد. درغیـراین
صورت موارد نقص به صورت مکتوب به اداره کل استان اعلام می گردد.
اعضاي کمیته استانی:
در رابطه با مراکز آموزشی متقاضی برگزاري آموزش هاي الکترونیکی رئیس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات اداره کل نیـز بـه اعضـاي
کمیته استانی اضافه گردد.
صدور و کدگذاري تأییدیه:
در رابطه با کدگذاري تأییدیه مراکز آموزشی برگزار کننده آموزش هاي الکترونیکی، پس از تأیید کمیته استانی، تأییدیه مراکز آموزشـی
متقاضی با مشخصه حرف "/E) "Eکدگذاري تعیین شده در بند 8-1-6روش اجرایی صـدور، تمدیـد، تعلیـق و ابطـال تأییدیـه مراکـز
آموزشی همکار( توسط اداره کل صادر و تصویر آن به انضمام صورتجلسه کمیته براي دفتر آموزش و ترویج ارسال می گردد.
یادآوري -1تاریخ اعتبار تأییدیه مراکز آموزشی برگزارکننده آموزش هاي الکترونیکی مطابق تأییدیه اولیه مراکز آموزشی همکـار تعیـین
می گردد.
یادآوري -2مراکز آموزشی برگزارکننده آموزش هاي الکترونیکی تابع ضوابط روش اجرایی "صدور،تمدید،تعلیق و ابطـال تأییدیـه مراکـز
آموزشی همکار" به شماره مدرك /143/217ر تجدیدنظر 3هستند.
نحوه صدورگواهینامه پایان دوره:
صدورگواهینامه پایان دوره آموزشی حضوري/ مجازي مطابق متن مندرج در پیوست 5این بخشنامه انجام می پذیرد.
یادآوري- به منظور معادل سازي ساعات دوره هاي آموزشی، هر 2ساعت آموزش مجـازي معـادل 8سـاعت آمـوزش حضـوري و هـر 4
ساعت آموزش مجازي معادل 16ساعت آموزش حضوري تعیین می گردد.
نظارت بر مراکز آموزشی همکار ارائه دهنده آموزش هاي الکترونیکی:
- در رابطه با مراکز آموزشی که برگزار کننده آموزش هاي الکترونیکی هستند، مرکز آموزشی موظف است سازوکار نظـارت اداره کـل
را بر فرآیندهاي سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی را فراهم نماید و کد کاربري و سطح دسترسی را براي اداره کـل اسـتان ایجـاد
نماید.
- مراکز آموزشی همکار برگزار کننده آموزش هاي الکترونیکی موظفند که ارزیابی دوره آموزشی الکترونیکی را براساس فرم "ارزیـابی
دوره هاي آموزشی الکترونیکی" )پیوست شماره (3انجام دهند و می بایست سیستم آموزش الکترونیکی به نحوي بوده کـه مـوارد
زیر را پوشش داده و امکان رویت و کنترل توسط اداره کل را فراهم نماید:
-1نگارش گزارش و مستندسازي درمورد فراگیر
-2نگهداري پرونده فعالیت هاي مختلف فراگیر
-3تهیه یادداشت و جدول نمودار در مورد فراگیر
-4نظرسنجی از فراگیر
یادآوري- مرکز آموزش متقاضی برگزاري آموزش هاي الکترونیکی ملـزم بـه تبعیـت از ضـوابط ایـن بخشـنامه و سـایر ضـوابط ابلاغـی
دفترآموزش در حوزه ارائه آموزش هاي الکترونیکی است.
پیوست شماره 1
مشخصات کلی سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی )(LMS

نوع ویژگی
موارد اجباري امکان پرسش و پاسخ و گفت و گوي مستمر
امکان ثبت متن در محیط درس و همچنین ارائه توضیحات به صورت برجسته
آزمون و پرسش به صورت برخط )ترجیحاً تنوع نوع پرسش و روش نمردهی(
تمرین و مساله )داراي قابلیت ثبت یا بارگذاري پاسخ توسط فراگیران(
امکان سازماندهی و گروه بندي محتواها )در اختیار استاد درس یا سرپرست سامانه(
امکان ثبت تاریخچه فعالیت فراگیر
ابزار واژه نامه یا فرهنگ مفاهیم و لغات
امکان مدیریت فایل ها و ابزارهاي مدیریت محتوایی توسط استاد درس و سرپرست سیستم
گزارش دهی از فعالیت کلیه کاربران و امکان مشاهده سوابق
تقویم قابل ارجاع و ترجیحاً متصل به فعالیت ها
راهنماي مناسب کاربران
تعریف و تخصیص نقش هاي کاربري و امکان مدیریت کاربران
رعایت حداقل موارد امنیتی
وجود پروفایل شخصی از کاربران
تعریف حقوق دسترسی و تعیین سطوح دسترسی
پشتیبانی حداقل دو زبان فارسی و انگلیسی
مواردي که متناسب
با نوع دوره و محتوا
و روش ارائه لازم
می شوند
امکان استفاده از فایل هاي SCORMو پشتیبانی از این استاندارد
گفت و گوي برخط زنده با قابلیت ذخیره سازي
کنفرانس صوتی
کنفرانس تصویري - صوتی
تخته سفید برخط )ترجیحاً با قابلیت ذخیره سازي(
امکان ویرایش مطالب خود به کاربر به منظور تولید گروهی یک متن
امکان نظرخواهی برخط و ارزیابی
امکان بارگذاري محتواها به اختیار فراگیران
امکان جست و جوي محتوا در محیط هاي مختلف
پایگاه دانش با رویکرد مدیریت دانش و ثبت و ویرایش خبرگی
حسب مورد استانداردهاي مورد نظر را پشتیبانی کند
امکان ارسال پیام عمومی در زمان برگزاري دوره هاي آموزشی برخط
امکان گروه بندي کاربران براي پیاده سازي طراحی آموزش خاص
موارد غیراجباري اما
مهم و اثرگذار
)توصیه(
ناوبري آسان به منظور دسترسی بهتر به ابزارها و صفحات
امکان تشخیص کاربران بر خط فعلی
امکان وجود صفحات شخصی براي افراد
امکان تغییرات گرافیکی توسط کاربر
امکان توسعه و تغییر
کتابخانه دیجیتال


پیوست شماره 2
مشخصات کلی ساخت محتواي درسی
ردیف ویژگی هاي محتواي الکترونیکی
1 در بهره برداري از محتوا در فرآیند آموزش الکترونیکی لازم است سرفصل هاي محتوایی دوره به تأیید اداره کل استان برسد.
2 دروس الکترونیکی باید به صورت فراگیر محور و تحت وب تهیه گردد.
3 از یکی از استانداردهاي آموزش الکترونیکی SCORMبراي قالب ارائه محتواي الکترونیکی استفاده گردد.
4 محتواي الکترونیکی به زبان فارسی تهیه گردد.
5 محتواي الکترونیکی موارد زیر را پوشش دهد:
- متن
- تصویر
- تصویر راهنما
- فیلم
- تصویر متحرك
- شبیه سازي
- صوت
6 در روند تولید محتوا به موارد زیر دقت شود:
- تهیه اجزاء و متون براساس برنامه از قبل طراحی شده
- سادگی دسترسی به فهرست ها و پرهیز از ایجاد منوهاي پیچیده
- حداقل نمودن زمان جابه جایی بین بخش هاي آموزشی ) کم کردن تعداد لینک ها (
- استفاده از قالب هاي آموزش بر خطی که در آن از موارد ردیف 2و 3جدول استفاده شده است.
- رعایت فشردگی لازم براي حداقل پهناي باند kbps 56,6
- هماهنگی با مرورگرهاي رایج
- استفاده از قالب هاي آموزشی برخط و غیربرخط
- استفاده از فونت هاي متداول فارسی
7 ارائه لوح فشرده محتواي الکترونیکی به عنوان یک ابزار کمکی به فراگیر جهت استفاده محلی در صورت عدم دسترسی به اینترنت
8 فرآیند تالیف محتوا:
- تهیه سناریو کلاس
- تهیه اجزاء و متون
- تنظیم طرح و زمانبندي ارائه محتوا
- مونتاژ نهایی اجزاء محتوا
9 ساختار موضوعی کلاس و شناسنامه درس:
- نام درس
- نام مولف
- نام استاد تهیه کننده به انضمام رزومه
- نام مربی به انضمام رزومه
- میزان زمان هر درس
- تعداد مهارت ها، بخش ها، جلسه ها، واحدهاي آموزشی و هرچه که به معرفی بیشتر کلاس کمک میکند.

10 فرآیند ساخت تمرین طبق محتواي درسی:
- ارائه تمرین هاي از پیش ارائه نشده
- تخصیص تمرین هاي آرشیو شده به کاربران
- حل و تحویل تمرین هاي محوله
- تصحیح تمرین
- حتی الامکان فرآیند ارزشیابی تعیین شود
- تهیه آزمون مهارت
- تهیه آزمون اتفاقی
- تعیین زمان آزمون هاي مهارت
- ثبت نام در آزمون هاي مهارت
- شرکت حضوري در آزمون هاي مهارت
- تصحیح و ارزشیابی نتایج آزمون ها
- تحلیل گزارش هاي دریافت شده براساس کارکردهاي فراگیر
- تصحیح و ارزشیابی نتایج آزمون هاي تصادفی
- ارزشیابی نمرات کسب شده در آزمون هاي کوتاه موجود در محتواي الکترونیکی )میان کلاس ها(
- ارزشیابی نهایی براساس نمرات کسب شده در آزمون هاي مهارت، تصادفی، میان کلاس ها و تمرینات انجام شده،
نظرات مربی، میزان مشارکت در سمینارها و همایش ها و کارگاه هاي عملی و غیره با وزن دهی متناسب
11 منابع تکمیلی درس:
- راهنماي درس
- فهرست مطالب
- خلاصه مطالب
- تمرینات و تست ها
- فهرست مراجع
- کتاب مرجع


پیوست شماره3
فرم خوداظهاري و چک لیست کنترل مدارك
الف- مشخصات عمومی صفحه 1از3
نام مرکزآموزشی: .......................................................................تلفن: ......................................... دورنگار: ........................................
نام ونام خانوادگی کارشناس استاندارد مرکز: .............................................. شماره پروانه: ...............
زمینه فعالیت و رشته تخصصی مندرج در پروانه: تاریخ اتمام اعتبار:
نشانی: ........................................................................................................................................................................................................
*پست الکترونیک: ...................................................................... * سایت اینترنتی:.......................................................................
مرجع صدور مجوز: ............................ شماره ثبت: ....................... تاریخ ثبت: ......................... شناسه ملی: ...............................
شماره تأییدیه مرکز آموزشی: .............................. تاریخ تأییدیه: .............................. امتیاز مکتسبه: .........................
زمینه فعالیت مرکز: ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ب- مشخصات مدیرآموزش الکترونیکی
نام و نام خانوادگی : ...................................... نام پدر: .............. تاریخ تولد: .............. شماره شناسنامه: ................
محل صدور: .......................... آخرین مدرك تحصیلی: ........................................رشته تحصیلی: ..................................................
تلفن ثابت : ...................................... تلفن همراه ..................................... دورنگار: ..............................
پست الکترونیک: ............................................................
آیا دوره آموزشی استاندارد ملی شماره 10000را طی نموده اند؟
گذراندن سایر دوره هاي تخصصی در زمینه آموزش هاي الکترونیکی: )اسامی ذکر شود و تصاویرگواهینامه ضمیمه گردد(
ج- مشخصات پشتیبان فنی و آموزشی مرکز:
نام و نام خانوادگی : ...................................... نام پدر: .............. تاریخ تولد: .............. شماره شناسنامه: ................
محل صدور: .......................... آخرین مدرك تحصیلی: ..........................رشته تحصیلی: ........................................
تلفن ثابت : ...................................... تلفن همراه ..................................... دورنگار: ..............................
پست الکترونیک : ............................................................
آیا دوره آموزشی استاندارد ملی شماره 10000را طی نموده اند؟
گذراندن سایر دوره هاي تخصصی در زمینه آموزش هاي الکترونیکی: )اسامی ذکر شود و تصاویرگواهینامه ضمیمه گردد(
د- فضاي آموزشی و اداري:
متراژ کلی فضاي مرکز: فضاي کلاسی:
فضاي مختص به آموزش الکترونیکی:
تجهیزات موجود:
وایت بورد هوشمند دوربین امکانات رایانه اي و چندرسانه اي شامل:
سایر امکانات:
صحت مندرجات این صفحه مورد تأییداست.
نام و نام خانوادگی پشتیبان فنی و آموزشی مرکز:
امضاء
نام و نام خانوادگی مدیرعامل/ مدیرآموزش الکترونیکی مرکز:
مهر و امضاء

ه- مشخصات فنی: صفحه 2از3
مشخصات سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی مرکز:
نحوه تولید/ تأمین محتواي آموزش الکترونیکی:
تأمین زیرساخت آموزش الکترونیکی مرکز:
صحت مندرجات این صفحه مورد تأییداست.
نام و نام خانوادگی پشتیبان فنی و آموزشی مرکز:
امضاء
نام و نام خانوادگی مدیرعامل/ مدیرآموزش الکترونیکی مرکز:
مهر و امضاء

ه- چک لیست کنترل مدارك صفحه 3از3
مدارك و مستندات الزامی خوداظهاري
مرکز
بررسی استان توضیحات
دارد ندارد
بله خیر
الف- مدارك براي صدور مجوز برگزاري آموزش هاي الکترونیکی
1 معرفی سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی منطبق با امکانات و شرایط مندرج
در پیوست شماره 1
2 رعایت شرایط تولید محتواي الکترونیکی منطبق با ویژگی هاي ساخت محتواي
درسی مندرج در پیوست شماره 2
3 تصویر تأییدیه مرکز آموزشی همکار )باحداقل 6ماه اعتبار(
4 مستندات مدیرآموزش الکترونیکی تمام وقت:
لیست بیمه/قرارداد خرید خدمت معتبر
5 مستندا مربوط به الزام حضوریک نفر پشتیبان فنی و آموزشی تمام وقت:
لیست بیمه/قرارداد خرید خدمت معتبر
تصویرگواهینامه دوره آموزشی استاندارد10000
آخرین مدرك تحصیلی ) در قسمت ملاحظات مدرك تحصیلی قیدشود(
6 فضاي آموزشی و اداري:
تخصیص حـداقل 15مترمربـع از فضـاي مرکـز آموزشـی درخصـوص اسـتقرار
تجهیزات تولید محتوا،وایت بورد هوشمند، دوربین و تجهیزات جندرسانه اي و...
7 ارائه مستندات درخصوص تأمین زیرساخت مناسب شبکه براي استقرارسامانه
LMSمرکز
یادآوري -1پیوست قرارداد پهناي باند الزامی است.
یادآوري -2زیرساخت مناسب براي حضورحداقل 50نفرفراگیر به صورت همزمان مناسب باشد.
ب- مدارك براي تمدید مجوز برگزاري آموزش هاي الکترونیکی
1 تکمیل فرم خوداظهاري و چک لیست کنترل مدارك
2 ارائه کلیه مستندات جدید مندرج در بندهاي 1الی 7مندرج در بند الف
)مدارك براي صدورمجوز ارائه آموزش هاي الکترونیکی (
3 ارائه اصل تأییدیه قبلی مرکز آموزشی در زمینه ارائه آموزش هاي الکترونیکی به
اداره کل
4 ارائه مستندات مرتبط با خروجی فرم ارزیابی دوره هاي آموزشی الکترونیکی
) که تحت نظارت کارشناس آموزش الکترونیکی اداره کل از سامانه مدیریت
یادگیري الکترونیکی مرکز آموزشی اخذ و به تأییدمدیرکل استان ذیربط رسیده
است(
5
توضیحات کارشناس آموزش الکترونیکی اداره کل:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
صحت مندرجات این صفحه مورد تأییداست.
نام ونام خانوادگی کارشناس آموزش الکترونیکی اداره کل
امضاء
نام و نام خانوادگی مدیرکل استاندارد اداره کل:
مهر و امضاء


پیوست شماره -4فرم ارزیابی دوره هاي آموزشی الکترونیکی
جمهوري اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
باتشکر از حضور شایسته شما در این دوره/ وبینار آموزشی، لطفاً به منظور ارزیابی و بهبود کیفیـت آمـوزش هـاي الکترونیکـی نسـبت بـه تکمیـل
پرسشنامه زیر اقدام فرمایید. لازم به توضیح است که در پرسشنامه زیر تمامی موارد و اجزاي تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی براساس اسـتاندارد
ملی شماره ) 10000آموزش الکترونیکی- ویژگیها ( مورد سئوال است.
نام درس : زمان برگزاري :
نام مدرس : نام مرکزآموزش برگزارکننده :
ردیف سئوالات ارزیابی خیلی
خوب
خوب متوسط ضعیف نظري
ندارم
1 سهولت دسترسی به دروس ارائه شده تحت وب
2 سهولت انجام تکالیف درسی مرتبط با درس
3 سهولت انجام آزمون مستمر و خود ارزیابی ضمن دوره
4 امکان استفاده از ابزارهاي پرسش و پاسخ همزمان و غیرهمزمان براي پوشش ضعف درسی
5 امکان استفاده از سایر پایگاه هاي اطلاع رسانی مرتبط
6 امکان شرکت در تالارهاي گفتگوي گروهی مباحث درس
7 امکان ارسال مستمر مطالب درسی به سایر اعضاي گروه
8 امکان شرکت درسخنرانی ها و سمینارها و شرکت در تالار حل مسئله
9 سهولت استفاده از کلاس هاي مجازي رفع اشکال و حل تمرین
10 میزان انطباق محتواي دوره با سرفصل هاي مورد نظرشما
11 بهره گیري از ارزیابی ابتدایی و حین دوره توسط اساتید
12 شفاف بودن مطالب ارائه شده از سوي اساتید و تناسب آن با سطوح کاربران
13 مدیریت زمان اساتید جهت ارائه محتواي آموزش و دقت و سرعت استاد در پاسخگویی به
سئوالات
14 ارائه پشتیبانی آموزشی 24ساعته به فراگیران
15 میزان استفاده از ابزارهایی مانند صوت، تصویر، فیلم در حین ارائه درس
16 امکان مشاهده محتویات کلاس و ثبت گفتگوها بعد از اتمام کلاس مجازي
17 امکان دریافت پیام هاي عمومی مدیریت سایت براي کاربران
18 سهولت دسترسی به نتایج و گزارش هاي نهایی امتحانات
19 میزان انطباق سئوالات آزمون پایان دوره و مدت زمان آن با محتواي ارائه شده
20 میزان رضایت شما نسبت به آموزش ارائه شده و سیستم آموزش الکترونیکی

انتقاد یا پیشنهاد درخصوص مرکز / دوره آموزشی برگزارشده ) اختیاري(
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
لوگو
و شماره مجوز مرکز
شماره :
تاریخ :
براساس مجوز برگزاري به شماره :
.................................
ریا ت وری
سازمان م ی ا تا دا رد ا ان
اداره ل ا تا دا رد ا تان ............
گواهی می شود:
جناب آقاي/سرکارخانم........................................................................... فرزند............................................... به شماره ملی..........................................................................................................
صادره از ........................................ دوره آموزشی............................................................................................................................................................................................................................................
را از تاریخ.................................. تا .................................. جمعاً به مدت .......................... ساعت به صورت حضوري/ مجازي و با کسب نمره ........................... و امتیاز )عالی/خوب/متوسط(
با موفقیت به پایان رسانده است.
................... .........................
مدیرعامل مرکز آموزشی مدیرکل استاندارد استان .....
این گواهینامه صرفاً براي دورههایی که داراي مجوز از سازمان ملی استاندارد بوده و تحت نظارت ادارات کل استاندارد استانی برگزار شده، قابل استفاده است.
پیوست شماره 5
 

بخشنامه الحاقی روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تأییدیه مراکز آموزشی همکار
1399/10/17 چهارشنبه