گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد استان از اداره استاندارد شهرستان سراوان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در دهه سوم اردیبهشت ماه امسال اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان بازدیدی از مجموعه اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان سراوان داشت. هدف از این بازدید ارزیابی عملکرد اداره مذکور بود. همچنین پرونده های اداری و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و راهنمایی های لازم جهت بهبود بهتر عملکرد اداره استاندارد شهرستان سراوان از طرف ایشان ارائه شد.

بازدید مدیر کل استاندارد استان از اداره استاندارد شهرستان سراوان
1397/2/29 شنبه