گزارش تصویری

ارتقاء رتبه کارکنان اداره کل استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با مجید محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء تشکیل و با ارتقاء رتبه ۵ نفر از کارکنان از رتبه خبره به رتبه عالی و ۵ نفر دیگر از کارکنان از رتبه ارشد به رتبه خبره موافقت گردید.

ارتقاء رتبه کارکنان اداره کل استاندارد استان
1400/8/30 یکشنبه