گزارش تصویری

تحويل شير و سيلندر نو به تاسيسات سيلندر پركني و موزع گاز سيستان

؛به گزارش روابط عمومي استاندارد استان ،ابراهيم زاده رييس اداره زابل اعلام كرد :با پي گيري هاي صورت گرفته و با عنایت به اینکه استاندارد سازی سیلندر ها و شیرهای مصرفی برعهده شرکتهای موزع است و با توجه به اینکه وضعیت سیلندرها و شیرهای گاز سيستان در وضعیت مطلوبی قرار نداشت ،شرکت پرسی ايرانگاز اولین محموله شیر و سیلندر که شامل پانصد عدد سیلندر نو پانصد عدد شیر نو جهت جایگزینی تحویل شرکت "امین گاز "زابل گردید ،ايشان همچنين اشاره كرد محموله بعدي شير و سيلندر هم  بزودي به تاسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان تحویل خواهد شد.

تحويل شير و سيلندر نو به تاسيسات سيلندر پركني و موزع گاز سيستان
1400/11/9 شنبه