گزارش تصویری

بازرسی از 595 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان چابهار

بازرسی از 595 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان چابهار سیستان و بلوچستان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباری طاها در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار در اجرا گردید ودر راستای اجرای این طرح که به منظور شناسایی و استاندارد سازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ارتقاء سطح کیفی فرآورده های تولیدی ودر راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی وتوجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران است با عنایت به ابلاغ اعتبارات طرح مذکور در شهرستان استان اجرایی شد بر این اساس به توجه به اعتبارات ابلاغی برنامه ریزی لازم جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستانهای تحت پوشش و تعیین سقف اعتبارات خرید نمونه از هریک از شهرستانهای بعمل آمد تا براین اساس بتوان نظارت و کنترل را به مراکز و توزیع کالاها را به کلیه شهرستانهای استان نیز گسترش داد. که در این راستا در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 595 فروشگاه مورد بازرسی قرار گرفت.

بازرسی از 595 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان چابهار سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباری طاها در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار در اجرا گردید ودر راستای اجرای این طرح که به منظور شناسایی و استاندارد سازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ارتقاء سطح کیفی فرآورده های تولیدی ودر راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی وتوجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران است با عنایت به ابلاغ اعتبارات طرح مذکور در شهرستان استان اجرایی شد بر این اساس به توجه به اعتبارات ابلاغی برنامه ریزی لازم جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستانهای تحت پوشش و تعیین سقف اعتبارات خرید نمونه از هریک از شهرستانهای بعمل آمد تا براین اساس بتوان نظارت و کنترل را به مراکز و توزیع کالاها را به کلیه شهرستانهای استان نیز گسترش داد. که در این راستا در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 595 فروشگاه مورد بازرسی قرار گرفت. 

بازرسی از 595 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان چابهار
1395/7/28 چهارشنبه