گزارش تصویری

بازدید کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان سیستان و بلوچستان از پروزه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 26/8/95 اعضای کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی بهمراه آقای مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان و دبیر کمیته مذکور از پروژه های عمرانی شهرستان زاهدان بازدید نموده و نسبت به ارزابی مصالح ساختمانی بکار رفته در پروژها پرداختند. و در پایان باردید با توجه به شریط پوژها مقررگردید جلسه ای به منظور هماهنگی بیشتر با مهندسی ناظر پروژهها با سازمان محترم نظام مهندسی با حضور اعضای کمیته برگزار گردد.

بازدید کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان سیستان و بلوچستان از پروزه های عمرانی
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 26/8/95 اعضای کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی بهمراه آقای مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان و دبیر کمیته مذکور از پروژه های عمرانی شهرستان زاهدان بازدید نموده و نسبت به ارزابی مصالح ساختمانی بکار رفته در پروژها پرداختند. و در پایان باردید با توجه به شریط پروژها مقررگردید جلسه ای به منظور هماهنگی بیشتر با مهندسی ناظر پروژهها با سازمان محترم نظام مهندسی با حضور اعضای کمیته برگزار گردد. 
 

بازدید کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان سیستان و بلوچستان از پروزه های عمرانی
1395/9/3 چهارشنبه