گزارش تصویری

کسب رتبه برتر اقامه نماز در سیستان و بلوچستان

اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در سال 95 در خصوص اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان حائز 96 درصد موفقیت و شایسته تقدیر ویژه گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در سال 95 در خصوص اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان حائز 96 درصد موفقیت و شایسته تقدیر ویژه گردید. عاقلی افزود: در ارزیابی عملکرد ادارات کل سطح استان که توسط ستاد اقامه نماز استان انجام پذیرفته است اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان شایسته تقدیر ویژه و از 800 امتیاز ممکن 765 امتیاز کسب کرد. وی تصریح کرد: این اداره کل از 100 درصد امتیاز 96 درصد آن را کسب کرده است.

کسب رتبه برتر اقامه نماز در سیستان و بلوچستان
1396/6/27 دوشنبه