گزارش تصویری

نشست و دیدار با رییس و معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته چهارم فروردین ماه امسال دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان دیداری جداگانه با دکتر  عرب رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مهندس ابراهیمی معاون بودجه، اکرم پیلتن معاون منابع انسانی و مهندس مهرنیا مدیر امور فنی داشت. در این دیدارها ،ضمن تشکر ویژه بابت تامین اعتبارات استان و پروژه های این اداره کل که شامل: ساختمان مرز ریمدان، افزایش اعتبار مصوب این اداره کل، افزایش تخصیص نقدی و اعتبارات تملک در خصوص استخدامی های این اداره کل، جشنواره شهید رجایی و شاخص های ارزیابی عملکرد و همچنین در خصوص برگزاری جلسات کمیته مصالح ساختمانی سال 1400 و بازدیدهای فنی امسال بحث و گفتگو صورت پذیرفت.

نشست و دیدار با رییس و معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
1400/2/2 پنجشنبه