گزارش تصویری

خلاصه عملکرد اداره کل استاندارد استان در زمینه فرآورده های نفتی در نه ماهه سال 95

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی نه ماهه سالجاری تعداد 395 نمونه از محصولات فرآورده های نفتی جهت آزمون تعیین ماهیت و بررسی وجود مواد یارانه ای مورد آزمون قرار گرفت که دارای رشد 67 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل می باشد. و از این تعداد فرآورده به ترتیب هیدرو کربن، هیدروکربور و روغن موتور، بیشترین محصولات دریافتی جهت آزمون و تعیین ماهیت بوده اند.

خلاصه عملکرد اداره کل استاندارد استان در زمینه فرآورده های نفتی در نه ماهه سال 95
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی نه ماهه سالجاری تعداد 395 نمونه از محصولات فرآورده های نفتی جهت آزمون تعیین ماهیت و بررسی وجود مواد یارانه ای مورد آزمون قرار گرفت که دارای رشد 67 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل می باشد. و از این تعداد فرآورده به ترتیب هیدرو کربن،  هیدروکربور و روغن موتور، بیشترین محصولات دریافتی جهت آزمون و تعیین ماهیت بوده اند. 
 

خلاصه عملکرد اداره کل استاندارد استان در زمینه فرآورده های نفتی در نه ماهه سال 95
1395/10/15 چهارشنبه