گزارش تصویری

حسین مدرس خیابانی استاندارجدید سیستان بلوچستان شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان بلوچستان :
حسین مدرس خیابانی استاندارجدید سیستان بلوچستان شد

حسین مدرس خیابانی استاندارجدید سیستان بلوچستان شد
1400/6/22 دوشنبه