گزارش تصویری

آزمون187 نمونه انواع کالاهای تولید صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 187 نمونه انواع کالاهای تولیدی واحدهای تحت پوشش نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی، نمونه کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع کالا در آزمایشگاههای این اداره و آزمایشگاهای همکار تحت پوشش مورد آزمون که در این آزمون ها تعداد 2670 فاکتور مورد آزمون ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه ویا استانداردهای مورد قبول قرار گرفتند.

آزمون187 نمونه انواع کالاهای تولید صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان زابل 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی شش ماهه اول سال 1395 تعداد 187 نمونه انواع  کالاهای تولیدی واحدهای تحت پوشش نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی، نمونه کالاهای نمونه برداری شده از مراکز عرضه و توزیع کالا در آزمایشگاههای این اداره و آزمایشگاهای همکار تحت پوشش مورد آزمون که در این آزمون ها تعداد 2670  فاکتور مورد آزمون ارزیابی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه ویا استانداردهای مورد قبول قرار گرفتند.  
 

آزمون187 نمونه انواع کالاهای تولید صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان زابل
1395/8/15 شنبه