گزارش تصویری

جلسه مدیرکل استاندارد استان با مسئولین شهرستان ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی سفر روز چهارشنبه مورخ 7/10/95 آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و هیئت همراه به شهرستان ایرانشهر، جلسه با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر و مسئولین شهرستان تشکیل گردید. که در این جلسه آقای عاقلی در خصوص وظایف سازمان ملی استاندارد و برنامه های در دست اقدام در شهرستان توضیحاتی بیان نموده و در ادامه مساعدت مسئولین شهرستان را در زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل پروژه در دست احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر خواستار شدند.

جلسه مدیرکل استاندارد استان با مسئولین شهرستان ایرانشهر  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی سفر روز چهارشنبه مورخ 7/10/95 آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و هیئت همراه به شهرستان ایرانشهر، جلسه با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر و مسئولین شهرستان تشکیل گردید. که در این جلسه آقای عاقلی در خصوص وظایف سازمان ملی استاندارد و برنامه های در دست اقدام در شهرستان توضیحاتی بیان نموده و در ادامه مساعدت مسئولین شهرستان را در زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل پروژه در دست احداث ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر خواستار شدند. 
 

جلسه مدیرکل استاندارد استان با مسئولین شهرستان ایرانشهر
1395/10/12 یکشنبه