گزارش تصویری

2158 بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه و توزیع کالا در نه ماهه سال 1395در شهرستان زابل - سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: آقای عاقلی گفت: که در طی نه ماهه سالجاری تعداد 99 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان زابل بعمل آمد و 2059 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام گردید.

2158 بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه و توزیع کالا در نه ماهه سال 1395در شهرستان زابل - سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: آقای عاقلی گفت: که در طی نه ماهه سالجاری تعداد 99  فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی خدماتی و آزمایشگاههای همکار در شهرستان زابل بعمل آمد و 2059 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام گردید.
 
 

2158 بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه و توزیع کالا در نه ماهه سال 1395در شهرستان زابل - سیستان و بلوچستان
1395/10/8 چهارشنبه